Dyskusje Parysko-Krakowskie

Discussions Craco-Parisiennes​

🇵🇱  POLSKI

Nasze akademickie przeżycia kształtuje miejsce, w którym zdecydowaliśmy się studiować, właśnie dlatego stworzyliśmy Dyskusje Parysko-Krakowskie. Dyskusje są przestrzenią spotkania osób studiujących polonistykę w dwóch odległych o ponad 1500 kilometrów miastach. Krakowski Wydział Polonistyki oraz paryskie Studia Polskie organizują wspólne dyskusje dla wszystkich zainteresowanych. Studenci Sorbonne Université oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego łączą swoje doświadczenia i regularnie zbierają się, aby dzielić się przemyśleniami na styku kultur polskiej i francuskiej, w przeszłości i dziś, a także budować wspólne ścieżki na przyszłość. Celem Discussions Craco-Parisiennes, oprócz wspólnych dyskusji i interpretacji, jest także nawiązanie kontaktów międzyuczelnianych.

🇫🇷   FRANCUSKI

Notre expérience académique est forgée par le lieu qu’on a choisi pour nos études, c’est pourquoi les Discussions Craco-Parisiennes on été créées. Les Discussions sont un espace de rencontre et de partage, où les étudiants de polonais de deux villes séparées par 1500km peuvent échanger sur des sujets divers. L’UFR de polonais à Cracovie et les Études polonaises de Paris organisent, ensemble, des discussions thématiques régulières, ouvertes à tous. Les étudiants de l’Université Sorbonne et de l’Université Jagellone réunissent leur expérience et se donnent régulièrement rendez-vous afin de partager leur pensées, à la limite entre la culture française et polonaise, du passé et du présent, ainsi que pour construire des chemins communs pour le futur. Le but des Discussions Craco-Parisiennes, hormis les discussions et interprétations communes, est également celui de créer de nouveaux contacts inter-universitaires.

 
 
 
 
Nasze koordynatorki:
Hanna Prorok

Hanna Prorok

Uniwersytet Jagielloński
Justyna Urbańczyk

Justyna Urbańczyk

Université Paris Sorbonne
Uniwersytet Jagielloński
Dotychczasowe Dyskusje i ich uczestnicy
30 marca 2022 | 30 mars 2022
 

🇵🇱  Zastanawialiście się kiedyś, czy warsztaty teatralne mogą pomóc w nauce o kulturze? Tego wyzwania podjęli się nasi goście. W trakcie kolejnego spotkania Dyskusji Parysko-Krakowskich pochylimy się nad sposobami nauczania o teatrze i ich wpływem na relacje między pracownikami naukowymi i studentami. Czy jest to tylko ćwiczenie? A może poprawa warsztatu i nauczanie staje się także rozrywką?

🇫🇷  Avez-vous pensé un jour que l’enseignement de la pratique théâtrale peut améliorer vos compétences en langue ? C’est ce défi qu’ont soulevé nos invités. Lors de la prochaine rencontre des discussions craco-parisiennes nous nous intéressons aux buts de la pratique théâtre dans les universités, son influence sur l’expression orale et sur la relation entre le professeur et l’étudiant. Mais est-ce juste un exercice ? Ou l’enseignement d’une langue ne devient-il pas plutôt un divertissement ?

13 grudnia 2021 | 13 décembre 2021
 
Prowadzący – dr Mateusz Chmurski (UJ)
 
🇵🇱   Zapraszamy na kolejne spotkanie projektu studenckiego Dyskusje Parysko-Krakowskie / Discussions Craco-Parisiennes, który jest inicjatywą studentek polonistyki uniwersytetów: Sorbony i Jagiellońskiego. Tematem naszego najbliższego spotkania będzie wojna o „dżender”. Wydarzenie odbędzie się w języku polskim i będzie polegało na wspólnych dyskusjach, interpretacjach oraz nawiązaniu kontaktów międzyuczelnianych, w językach polskim i francuskim.
 
🇫🇷   Nous vous invitons à la prochaine rencontre des Discussions Craco-Parisiennes / Dyskusje Parysko-Krakowskie, l’initiative de deux étudiantes des universités Sorbonne (Paris) et Jagellone (Cracovie). Le thème de notre réunion sera la guerre contre le « gender » . travaillant à l’Université de la Sorbonne. La rencontre, menée surtout en polonais, aura pour but de créer des discussions, interprétations et de favoriser les contacts inter-universitaires dans les deux langues.
20 października 2021 | 20 octobre 2021
 
🇵🇱  Czekamy na Was z niecierpliwością w środę 20 października o godzinie 20, na pierwszym spotkaniu drugiej edycji Dyskusji Parysko-Krakowskich! Tym razem pochylimy się nad przedstawieniem miasta, stolicy, w literaturze polskiej oraz francuskiej, które zostanie zaprezentowane przez Hannę Prorok, studentkę drugiego stopnia polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, oraz przez Krystiana Klekota i Justynę Urbanczyk, studentów drugiego stopnia polonistyki na Uniwersytecie Sorbońskim w Paryżu.
 
🇫🇷  Nous vous attendons avec impatience ce mercredi 20 octobre à 20h pour la première rencontre de notre seconde édition des Discussions Craco-Parisiennes ! Cette fois-ci nous nous intéressons à l’image de la ville capitale dans la littérature polonaise et française, qui sera présentée par Hanna Prorok, en master de lettres à l’Université Jagellone de Cracovie, ainsi que Krystian Klekot et Justyna Urbanczyk, en master de polonais à l’Université Sorbonne de Paris .
19 maja 2021 | 19 mai 2021
 
Prowadzący – Kristin Klekot (ASPol, Sorbonne)
 
🇵🇱  Drugie spotkanie Dyskusji Parysko-Krakowskich poprowadzone zostanie przez Krystiana Klekota. Krystian to student III roku I stopnia Studiów Polskich na Uniwersytecie Sorbony w Paryżu, przedstawiciel sorbońskiego stowarzyszenia polonistycznego ASPol oraz współorganizator Dyskusji Parysko-Krakowskich. Spotkanie wprowadzi Was w temat literatury zaangażowanej pisarzy XIX-ego wieku we Francji – od Victora Hugo, przez Gustawa Flauberta, po Emila Zolę, a przy okazji porównamy romantyzm polski i francuski.
 
🇫🇷  La seconde rencontre des Discussions Craco-Parisiennes sera menée par Krystian Klekot, étudiant en troisième année de licence en LLCER Etudes Slaves Polonais à l’Université Sorbonne de Paris, représentant de l’ASPol et co-organisateur du projet Discussions Craco-Parisiennes. La rencontre nous introduira au sujet de la littérature engagée des écrivains du 19ème en France – de Victor Hugo, passant par Gustave Flaubert, à Emile Zola, créant également une comparaison du romantisme français au polonais.

14 kwietnia 2021 | 14 avril 2021

Prowadząca – dr Urszula Pilch (UJ)

🇵🇱  Tematem pierwszego spotkania, z wykładem wstępnym pani doktor Urszuli Pilch (Uniwersytet Jagielloński), jest liryka Młodej Polski. Spotkanie, które odbędzie się w języku polskim, będzie polegało na wspólnych dyskusjach, interpretacjach oraz nawiązaniu kontaktów międzyuczelnianych, w językach polskim i francuskim.

🇫🇷  Le sujet de cette première discussion, avec une intervention didactique de Mme Pilch, docteure de l’université Jagellone, sera la lyrique de la Jeune Pologne. La rencontre, menée surtout en polonais, aura pour but de créer des discussions, interprétations et de favoriser les contacts inter-universitaires dans les deux langues.