Delegacja do Rady Wydziału i Rad Instytutów

W skład Rady Wydziału, wraz z Collegium Dziekańskim, przedstawicielami i przedstawicielkami kadr naukowej oraz administracyjnej, wchodzi również delegacja studencka. 
Są to zarówno osoby związane z pracą w WRSS, jak i spoza Samorządu. Reprezentuje ona interesy studentów i studentek naszego Wydziału podczas posiedzeń Rady, 
a każdy z członków i członkiń posiada swój głos w podejmowanych przez nią decyzjach.

W chwili obecnej studentom i studentkom wraz z doktorantkami i doktorantami przysługuje 20% miejsc w Radzie Wydziału, zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przekłada się to na 26 miejsc w składzie organu, dla przedstawicieli studenckich. Osoby na miejsca przeznaczone dla studentów deleguje WRSS w drodze naboru uzupełniającego, ogłaszanego przez jej Przewodniczącego. Członkowie mandatowi WRSS otrzymują mandat w Radzie Wydziału z racji pełnionej przez siebie funkcji, zgodnie z Ordynacją wyborczą do organów Samorządu Studentów UJ. Rada Wydziału jest organem Wydziału i nie jest tożsama z Wydziałową Radą Samorządu Studentów.

Od roku 2021, czyli momentu utworzenia Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, Wydziałowa Rada posiada również jednego 2 przedstawicieli w jego Radzie, którzy są powoływani analogicznie do delegacji do Rady Wydziału i mają takie same kompetencje.

Skład delegacji do Rady Wydziału Polonistyki UJ
Rok akademicki 2022/2023

Mateusz Sikora

Karolina Iwaniec

Natalia Rej

Kamila Czubaj

Patrycja Stonawska

Julian W. Skowronek

Marcelina Kłębek

Rafał Borowy

Paweł Binkowski

Patrycja Lippa

Martyna Zielińska

Bartłomiej Mikołajczyk

Milena Dziubałtowska

Julia Oleśkiewicz

Marlena Słowiak

Kasia Kaczmarczyk

Gabriela Klasa

Julia Cichawa

Weronika Dziuba

Michalina Bujak

Hubert Bielecki

Anna Dołba

Natalia Jaworska

Anna Kovalenko

Anna Pawlik

Skład delegacji do Rady Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ
Rok akademicki 2022/2023

Paula Jaszczak

Paulina Kluzek

Podstawa prawna:

§89, pkt. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
§55 Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pełny Skład Rady Wydziału

Pełny skład Rady Wydziału dostępny jest na stronie internetowej Wydziału pod adresem: https://bit.ly/3rSeMv5