Delegacja do Rady Wydziału i Rad Instytutów

W skład Rady Wydziału, wraz z Collegium Dziekańskim, przedstawicielami i przedstawicielkami kadr naukowej oraz administracyjnej, wchodzi również delegacja studencka. 
Są to zarówno osoby związane z pracą w WRSS, jak i spoza Samorządu. Reprezentuje ona interesy studentów i studentek naszego Wydziału podczas posiedzeń Rady, 
a każdy z członków i członkiń posiada swój głos w podejmowanych przez nią decyzjach.

W chwili obecnej studentom i studentkom wraz z doktorantkami i doktorantami przysługuje 20% miejsc w Radzie Wydziału, zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przekłada się to na 26 miejsc w składzie organu, dla przedstawicieli studenckich. Osoby na miejsca przeznaczone dla studentów deleguje WRSS w drodze naboru uzupełniającego, ogłaszanego przez jej Przewodniczącego. Członkowie mandatowi WRSS otrzymują mandat w Radzie Wydziału z racji pełnionej przez siebie funkcji, zgodnie z Ordynacją wyborczą do organów Samorządu Studentów UJ. Rada Wydziału jest organem Wydziału i nie jest tożsama z Wydziałową Radą Samorządu Studentów.

Od roku 2021, czyli momentu utworzenia Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, Wydziałowa Rada posiada również jednego 2 przedstawicieli w jego Radzie, którzy są powoływani analogicznie do delegacji do Rady Wydziału i mają takie same kompetencje.

Skład delegacji do Rady Wydziału Polonistyki UJ
Rok akademicki 2021/2022

Rafał Borowy
Anna Dołba
Paweł Binkowski
Alicja Hornik
Kamila Czubaj
Karolina Iwaniec
Natalia Jaworska
Marcelina Kłębek
Patrycja Lippa
Natalia Lizak
Bartłomiej Mikołajczyk
Zofia Mikołajska
Agnieszka Pałucka

Anna Pawlik
Zuzanna Ponulak
Hanna Prorok
Natalia Rej
Julian Skowronek
Mateusz Sikora
Julia Sorn
Patrycja Stonawska
Oliwia Sudoł
Marta Wójtych
Martyna Zielińska
Anna Obratańska
Anna Kovalenko

Skład delegacji do Rady Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ
Rok akademicki 2021/2022 

Paula Jaszczak

Paulina Kluzek

Podstawa prawna:

§89, pkt. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
§55 Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pełny Skład Rady Wydziału

Pełny skład Rady Wydziału dostępny jest na stronie internetowej Wydziału pod adresem: https://bit.ly/3rSeMv5